[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Generelle vilkår for salg, levering og tjenester

1. DEFINISJONER
(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt
nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.
(b) "Produktene" viser til maling, belegg og relaterte produkter og tjenester, samt emballasje,
som danner grunnlaget for Kontrakten.
(c) "Selger" viser til Hempel A/S ("Hempel"), eventuelt annet selskap som står oppført som
selger nedenfor.
(d) "Kjøper" viser til selskapet som står oppført som kjøper nedenfor.
(e) "Fartøy" viser til det/de fartøy som er nevnt nedenfor.

2. OMFANG
(a) Disse generelle vilkårene fastsetter standardvilkårene for Selgers leveranse av Produktene
til Kjøper. De omfatter alle pristilbud og salg med mindre annet er avtalt skriftlig.
Selger er ikke bundet av motstridende kjøpsvilkår eller forbehold fra Kjøpers side, ei heller
om Selger ikke uttrykkelig har motsatt seg disse. Kjøper har ikke anledning til å overdra
rettighetene og pliktene som er fastsatt i disse generelle vilkårene.
(b) Lovligheten, gyldigheten og tvangskraften av andre paragrafer i disse Generelle Vilkårene
påvirkes ikke dersom en paragraf er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig.

3. PRISTILBUD OG ORDRER
(a) Selgers pristilbud for varer og tjenester er gyldige i 30 dager fra datoen Kjøper mottar
pristilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Pristilbudet bortfaller dersom Kjøper ikke
ubetinget har akseptert pristilbudet ved å plassere en skriftlig ordre innen 30 dager.
(b) Selger er kun bundet av en ordre dersom han godtar den skriftlig eller leverer de bestilte
Produktene til Kjøper.

4. PRISER
(a) Prisene skal samsvare med Selgers prislister når Kontrakten undertegnes, med mindre
annet er avtalt skriftlig.
(b) Prisene er uten skatter og avgifter. Lastekostnader og leveringskostnader bekostes av
Kjøper. Alle priser inkluderer Selgers standardemballasje, men ikke paller eller kasser for
eksportvarer.
(c) Prisene er basert på nåværende material-, verksted- og transportkostnader. Skulle prisene
på de forannevnte faktorene øke med mer enn 5 (fem) % i perioden mellom Kontraktens
undertegnelse og leveringsdato, forbeholder Selger seg retten til å justere prisene slik at de
gjenspeiler disse endringene.

5. BETALING, OPPSIGELSE, LEVERINGSSTANS OG LISENSER
(a) Betaling må foretas i den valutaen som er angitt på fakturaen.
(b) Kjøper må betale hele fakturabeløpet innen 30 dager fra fakturadato dersom annet ikke er
avtalt skriftlig. Selger har rett til å kreve morarente beregnet ut fra den høyeste av følgende to
satser:
(i) 1,5 % per måned over den til enhver tid gjeldende månedlige basisrenten i Selgers bank,
eller;
(ii) 2 % per år over sentralbankens årlige diskontosats i landet hvor Selger er hjemmehørende.
Ved salg til forbruker, gjelder det ovenstående med de begrensninger som følger av
forsinkelsesrenteloven.
Kjøper skal erstatte kostnader og utgifter som Selger pådrar seg i forbindelse med innkreving
av forsinket betaling.
(c) Selger har rett til å heve Kontrakten med umiddelbar virkning ved skriftlig oppsigelse til
Kjøper dersom Kjøper er skyldig i vesentlig brudd på sine forpliktelser i henhold til
Kontrakten eller annen avtale med Selger. Vesentlig brudd defineres bl.a. som situasjoner
hvor:
(i) Kjøper ikke overholder sine betalingsforpliktelser til tiden;
(ii) Kjøper innleder akkordforhandlinger med sine kreditorer;
(iii) hele eller deler av Kjøpers eiendom underlegges bobestyrer, eller
(iv) konkurs-, avviklings- eller skiftebegjæring leveres hva angår Kjøper.
(d) Dersom Selger sier opp Kontrakten i henhold til vilkårene i paragraf 5(c), fremskyndes
alle utestående avdrag, og de forfaller da umiddelbart og automatisk til betaling. Selger er
imidlertid forpliktet til å gi avslag for de fremskyndede avdragene. Avslaget skal beregnes ut
fra den høyeste av følgende to satser:
(iii) 1,5 % per måned over den til enhver tid gjeldende månedlige basisrenten i Selgers bank,
eller;
(iv) 2 % per år over årlig diskontosats i sentralbanken i landet hvor Selger er hjemmehørende.
Ovenstående gjelder med de ufravikelige begrensninger som følger av Kredittkjøpsloven.
Selger fritas fra sine forpliktelser i henhold til Kontrakten fra tidspunktet oppsigelsen
kunngjøres, med unntak av garantier for Produkter som er levert og betalt for i sin helhet før
oppsigelsesdato.
(e) Kjøper har ikke anledning til å holde tilbake eller motregne beløp han skylder Selger, eller
trekke krav overfor Selger fra beløp han skylder Selger i henhold til Kontrakten eller annen
avtale med Selger.
(f) Selgers plikt til å levere Produktene opphører dersom Kjøper ved leveringsdato ikke har
betalt innen forfall alle beløp han skylder Selger i henhold til Kontrakten eller annen avtale
med Selger. Videre har Selger rett til å stanse leveringen av Produkter dersom Kjøper er
skyldig i mislighold uten at dette påvirker Selgers andre rettigheter i henhold til Kontrakten
eller annen avtale med Kjøper. Selger er ikke forpliktet til å gjenoppta leveransene før Kjøper
har betalt samtlige forfalte beløp, inkludert alle utgifter og påløpte renter.
(g) Kjøper er alene ansvarlig for å innhente alle lisenser, valutakontrolldokumenter og andre
tillatelser som er nødvendige for å eksportere, importere og bruke Produktene. Kjøper fritas
ikke for sine forpliktelser i henhold til disse generelle betingelsene dersom lisenser eller andre
tillatelser ikke er innhentet.

6. LEVERING OG FORCE MAJEURE
(a) Produktene leveres "Ex Works" (Incoterms 2000) på stedet som er angitt nedenfor.
(b) Kjøper skal dekke alle kostnader som Selger pådrar seg som følge av at Kjøper ikke har
mottatt leveransen, enten
(i) på datoen angitt i fakturaen eller Selgers bekreftelse eller
(ii) når Produktene er klare, så sant Selger har meddelt Kjøper skriftlig om at de er klare, og
Kjøper ikke har mottatt leveransen innen syv dager, senest på datoen angitt i (i).
(c) Dersom Selger ikke innfrir en angitt leveringsdato, har Kjøper rett til å annullere hele den
uinnfridde ordren eller deler av den. Kjøper godtar annulleringen som sitt eneste rettsmiddel,
og gir uttrykkelig avkall på sine rettigheter til å benytte andre rettsmidler. Dette gjelder ikke
dersom Kjøper er forbruker. I så tilfelle reguleres Kjøpers krav som følge av forsinkelse av
forbrukerkjøpsloven.
(d) Dersom partene har avtalt at Produktene skal fraktes for Selgers risiko, må Kjøper ved
levering foreta en grundig inspeksjon av Produktene. Kjøper skal innen 48 timer melde fra til
Selger ved tap av eller skade på Produkter, eller hvis Produkter mangler. Dersom Kjøper ikke
mottar Produktene på avtalt leveringsdato, skal han varsle Selger om dette innen 48 timer etter
avtalt leveringsdato. Selger fraskriver seg ethvert ansvar, og Kjøper gir avkall på enhver rett
til erstatning i henhold til denne bestemmelsen, med mindre Kjøpers opplysninger er
tilstrekkelige til å reise et gyldig krav mot befrakteren av Produktene for skade, tap eller
mangler.
(e) Selger fritas for sine forpliktelser til å levere Produktene på den opprinnelige
leveringsdatoen og kan utsette leveringsdatoen, dersom hendelser utenfor Selgers kontroll
(force majeure) hindrer ham i å etterleve Kontrakten. Selger kan heve Kontrakten dersom
slike hendelser fortsetter å hindre Selger i å etterleve Kontrakten.
(f) Selger kan holde tilbake, redusere eller stanse leveringen av Produkter og på den måten
fordele leveringskapasiteten best mulig mellom Kjøper og andre kunder dersom hendelser
utenfor hans kontroll hindrer ham i å levere alle Produktene og fullt ut etterkomme ordrene fra
andre kunder. I så tilfelle har Kjøper rett til å annullere ikke leverte ordrer.

7. OVERFØRING AV RISIKO, EIENDOMSRETT OG RETURVARER
(a) Selgers ansvar for Produktene overføres fra Selger til Kjøper på den tidligste av følgende
datoer: 1) datoen da Produktene leveres til Kjøper, Kjøpers agent eller en person som Kjøper
har gitt tillatelse til å motta leveranser, eller 2) avtalt leveringsdato, dersom Kjøper ikke
mottar leveransen i henhold til Kontrakten.
(b) Med de ufravikelige begrensninger som følger av pantelovens kapittel 3, forblir Selger
eier av Produktene frem til full betaling for alle Produktene er mottatt, uavhengig av om
Produktene er levert til Kjøper. Dersom Kjøper selger Produktene til tredjepart før Selger har
mottatt full betaling, skal inntektene fra salget først brukes til å betale alle forfalte beløp til
Selger. Dersom Kjøper ikke har betalt hele kjøpesummen, eller dersom det er satt i gang
insolvensprosedyrer mot Kjøper, har Selger eller Selgers representant rett til å få tilbake
Produktene eller selge dem på nytt og i den hensikt oppsøke Kjøpers eiendom uten at dette
påvirker Selgers øvrige rettigheter.
(c) Alt salg er endelig. Kjøper har ikke har rett til å bli kreditert for returnerte Produkter,
uavhengig av om Kjøper har klaget eller reist krav, med mindre det foreligger skriftlig avtale
om annet. I så tilfelle skal Kjøper returnere Produktene umiddelbart, i god stand og fraktfritt.

8. SELGERS GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Selgers ansvar for Produktene
(a) Selger garanterer at Produktene er av solid materiale og utførelse og samsvarer med den
relevante produktinformasjonen som gjelder på kjøpsdatoen. Denne paragraf 8 utgjør eneste
garanti for Produktene, og den erstatter og avløser alle andre direkte eller indirekte garantier
for Produktene. Selger har intet ytterligere erstatningsrettslig ansvar utenfor eller i henhold til
Kontrakten (direkte eller indirekte) eller gjeldende lover for Produktenes kvalitet, ytelse,
salgbarhet eller egnethet til særskilte formål.
(b) Selgers garanti omfatter ikke feil eller skade som oppstår på områder som det ikke er
mulig å få tilgang til for reparasjon på normal måte grunnet form eller plassering. Selgers
garanti omfatter heller ikke skade som skyldes mekanisk skade, sveising eller annen
oppvarming, bakterieangrep, forurensning, elektromekaniske handlinger, skade oppstått under
reparasjon, nedbryting under påført maling eller friksjon, med unntak av vanlig slitasje. Selger
er i henhold til denne garantien kun ansvarlig dersom Kjøper har 1) klargjort alle flater før
maling og vedlikeholdt dem etter maling, 2) fraktet, lagret, håndtert og brukt Produktene i
samsvar med informasjonen Kjøper har fått av Selger og i henhold til internasjonale
bransjekutymer, 3) reist et skriftlig krav som dokumenterer den påståtte feilen eller skaden på
Produktene innen 10 dager etter datoen da Kjøper ble oppmerksom på eller hadde rimelig
mulighet til å bli oppmerksom på feilen eller skaden, 4) gitt Selger rimelig tid til utføre en
inspeksjon av Produktene og hvordan de brukes, 5) oppfylt forpliktelsene sine i henhold til
Kontrakten, herunder betalt kjøpesummen til rett tid og 6) sluttet å bruke Produktene så snart
han oppdaget eller kunne ha oppdaget feilen.
(c) Dersom garantien i denne paragraf 8 brytes, må Selger etter eget valg enten erstatte
Produktene eller betale kostnadene ved å kjøpe tilsvarende Hempel-produkter andre steder.
Selger er imidlertid ikke forpliktet til å betale beløp som overstiger den fakturerte prisen for
Produktene. Kjøper har ikke rett til annen godtgjørelse så snart Selger har byttet ut Produktene
eller dekket kostnadene ved kjøp av tilsvarende Hempel-produkter andre steder. Selger kan
stanse påfølgende levering av Produktene eller utsette tilsvarende leveringsdatoer til
gyldigheten av Kjøpers krav er endelig avgjort.
(d) Denne garantien opphører automatisk når Produktenes holdbarhetstid har gått ut eller 12
måneder etter leveringsdato, avhengig av hva som kommer først.
Selgers ansvar for teknisk rådgivning eller andre tjenester
(e) Selger er bare ansvarlig for teknisk rådgivning, instruksjon eller annen informasjon om
bruken av Produktene eller andre tjenester som ytes av ham eller hans representant hvis
Kjøper kan påvise at 1) Selger har gitt råd og tjenester på en skjødesløs måte i lys av
informasjonen, utstyret og kunnskapen som var tilgjengelig for Selger på det aktuelle
tidspunktet, og 2) at Kjøper har lidd direkte tap som et resultat. Selger er følgelig ikke
ansvarlig for indirekte tap, som tapt fortjeneste eller inntjening, tapt tid og tapt bruk av Fartøy,
maskiner eller utstyr.

Ansvarsbegrensning
(f) Partene samtykker i at Selgers ansvar overfor Kjøper ikke overstiger den fakturerte prisen
for Produktene.
(g) Selger har intet ansvar for tapt fortjeneste eller inntjening, tapt tid eller tapt bruk av
Fartøy, maskiner eller utstyr. Selger skal ikke under noen omstendigheter ha ansvar for særlig
eller indirekte tap eller skade.
(h) Selger har intet ansvar for brudd på tredjeparts åndsrett som følge av Kjøpers bruk av
Produktene.
(i) Det samtykkes i at eventuelle unntak eller ansvarsbegrensninger i denne Kontrakten til
Selgers fordel skal utvides til fordel for alle selskaper og/eller enkeltpersoner innen Hempelgruppen.
Kjøper samtykker i at Selger utnevnes til dennes agent eller forvalter ene og alene i
forbindelse med utvidelsen av fordelene ved slike unntak eller ansvarsbegrensninger.
Oppgaver, ansvar og forpliktelser som ellers ville vært et resultat av et slikt agentur, er
uttrykkelig utelukket.

Foreldelsesfrist
(j) Ved personskade og død er Kjøper underlagt de til enhver tid gjeldende lover og innfris
ingen erstatningsrettslige krav utenfor eller i henhold til Kontrakten mot Selger i forbindelse
med handlinger som er utført eller ting som er levert i henhold til Kontrakten (inkludert krav
vedrørende mangelfulle produkter, tjenester eller varer), med mindre Selger har blitt varslet
om et slikt krav skriftlig og innen tjuefire (24) måneder fra leveringsdato.

Salg til forbruker
(a) Dersom Kjøper er forbruker, gjelder i tillegg Kjøpers mangelsbeføyelser etter
forbrukerkjøpsloven.

9. VALG AV LOV OG RETTSKRETS
(a) Ved salg til norske kjøpere skal Kontrakten være underlagt norsk lov, og den norske
tingretten i Oslo, med de begrensinger som følger av ufravikelig lovgivning dersom kjøper er
forbruker, fungerer som eneste rettskrets ved tvister som oppstår i forbindelse med
Kontrakten. Ved alle andre salg skal Kontrakten være underlagt engelsk lov, og High Court of
Justice i London er eneste rettskrets ved tvister som oppstår i forbindelse med Kontrakten.
Kjøper gir imidlertid uttrykkelig samtykke til at Selger kan anlegge sak i en annen rettskrets
for å sikre Selgers krav i henhold til Kontrakten. Sikkerheten omfatter også arrestsaker mot
Fartøy, deres søsterskip eller, hvis lokal lov tillater det, andre skip som tilhører eller
kontrolleres av samme ledelse.
(b) Verken "Uniform Law on the International Sale of Goods", "Uniform Law on the
Formation of Contracts for the International Sale of Goods" eller "Convention on Contracts
for the International Sale of Goods" gjelder for Kontrakten. Incoterms 2000 skal regnes som
en integrert del av disse generelle vilkårene med mindre de ikke stemmer overens med
vilkårene ovenfor.
(c) Kontrakten utgjør hele avtalen mellom Selger og Kjøper vedrørende leveringen av
Produktene. Kjøper samtykker i at han ikke har andre regressretter overfor Selger enn dem
som er uttrykkelig fastsatt i disse generelle vilkårene. Disse generelle vilkårene gjelder også
dersom Kjøper reiser krav på grunnlag av uaktsomhet fra Selgers eller Selgers representants
side.

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt oss på e-post